• ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ >> Click
  • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy >> Click
  • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy >> Click
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี >> Click
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ >> Click
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต >> Click
  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน >> Click
  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี >> Click