• แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ >> Click
  • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ >> Click
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน >> Click
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี >> Click