fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

    หน้าหลัก >> ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑. สถานศึกษา

ร.ร.คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

- ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ด้านประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

๒๕๕๗

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

- เกียรติบัตรผ่านการประเมินสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้รางวัลระดับยอดเยี่ยม

๒๕๕๗

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

- ประกาศเกียรติคุณโครงการนำร่อง “ห้องอุ่นใจในสถานศึกษา” ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน / ชุมชน

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

- เกียรติบัตรได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นทักษะการคิด

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

๒. ผู้บริหาร

นายผดุง  เหลืองทอง

- เกียรติบัตรโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ ๕ รอบ

๒ เมษายน ๒๕๕๘

๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

- เกียรติบัตรรางวัลบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ดีเด่น

๒๕๕๗

สมาคมครูอนุบาล

สมุทรปราการ

- โล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาค ๑ จนเป็นที่ประจักษ์

๒๕๕๘

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ (ป.ป.ส.)

๓. ครู

นางน้อมจิต  มหาสุคนธ์

- เกียรติบัตรรางวัลบุคลากรทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ดีเด่น

๒๕๕๗

สมาคมครูอนุบาล

สมุทรปราการ

นางวรรณี  ลิ้มฉุ้น

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายสุภาค  มงคลชัย

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายสุภาค  มงคลชัย

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี เหรียญทอง

การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอราคิน  สงเมือง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

น.ส.พูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑– ม.๓

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายชัยยุทธ  ฟักมงคล

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม.๑– ม.๓

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ป.๔– ป.๖

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางธิดา  พรมาลัยรุ่งเรือง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางศิรินภา  อีสา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวมะลิวัลย์  เวชสุคำ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาววิภาวี  บุญเรืองขาว

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดสวดมนต์แปล ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

น.ส.ฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี เหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวปราณดา  ลาพันธ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.๑– ป.๓

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวเอมฤดี  วรรณพันธ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวเอมฤดี  วรรณพันธ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแต่ง

บทร้อยกรองกลอนสุภาพ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางจันทกร  แก้วเทพ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายกฤษฎา  สุขจันทร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.๔– ป.๖

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อน

ประเภทร่อนนาน ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายกฤษฎา  สุขจันทร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นายปัญญา  จันทร์ย้อย

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

 ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี

เหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวนฤมล  บุญเจริญ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑– ม.๓

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.๑– ม.๓

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี

เหรียญทองแดง การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.๑– ม.๓

 

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาววงเดือน  พรมมาโอน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางณัฐวัญญ์  เวทย์ตลับเงิน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันการเล่านิทาน

(Story Telling) ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายทศพร  พะวงษ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.๑– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายอรรถพล  ธรรมวงศา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน

“ศิลป์สร้างสรรค์” ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน

“ศิลป์สร้างสรรค์” ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน

“ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายอรรถพล  ธรรมวงศา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนนทบุรี

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

นางปัฐยารัตน์  สิริโภคากร

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวธิดาวรรณ  ถุงจันทร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวธิดาวรรณ  ถุงจันทร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายอนุกร  ศาตากร

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายณัฐกร  วรรณ์ประเสริฐ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นายณัฐกร  วรรณ์ประเสริฐ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวลักขณาวดี  พลเยี่ยม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

นางสาวญาดา  เยือกเย็น

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ

ปฐมวัย

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสีเทียน ปฐมวัย

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

๔. นักเรียน

 

 

 

เด็กหญิงสุปรียา  ทองค่ำ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงกฤติยาณี  สุริยวงษ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่านออกเสียงและ

จับใจความสำคัญ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงมลฑิรา  หอมดวงศรี

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง

(อ่านในใจ) ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  คำประทุม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการเขียนเรียงความและ

คัดลายมือ ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงพัชรี  อ่อนสุระทม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงณัฐณิชา  คำโกน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีอนันต์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงสุชาดา  เขียวขจี

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงเนตรนภา  แสงดาว

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงสุนิตรา  อยู่สิน

เด็กหญิงอรญา  ไต่ตาม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองกลอนสุภาพ

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายภคพล  อุส่าห์ดี

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายภคพล  อุส่าห์ดี

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายสราวุธ  ปุราโส

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ด.ญ.ณัฐริกา  เจ็นประโคน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายถิราวุฒิ  บุญบัญญา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ด.ญ.พิมพ์ประภา  ไวยบุตร

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีวิชัย

เด็กหญิงศศิธร  ชัยเม็ง

เด็กหญิงเบญจมาศ  สุภสร

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงกุลสตรี  คำภูษา

เด็กหญิงวรัญญา  ขาวสะอาด

เด็กชายอนุชา  พิมพ์เหม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงจิราพัชร  เอมวัฒน์

เด็กหญิงชุติมา  โสภาวงศ์

เด็กชายวิศรุต  คำถนอม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงทิวาวรรณ  กอทอง

ด.ญ.สวรรณญา  ประกอบกิจ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายทินกร  ฆ้องสำโรง

เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิทธิกฎ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายวิโรจน์  ชัยพิมพ์พร

เด็กชายอานนท์  พรรษา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน

ประเภทร่อนไกล ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กชายวิโรจน์  ชัยพิมพ์พร

เด็กชายอานนท์  พรรษา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปาริฉัตร  โจ๊ะอนุช

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงศุภมาศ  เสียงเย็น

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงสุภาวดี  คำพันธ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงชุลีพร  อินทร์ภิรมย์

เด็กหญิงทัศนีย์  วิมุกตานนท์

เด็กหญิงนิรมล  พิณทอง

เด็กหญิงภัทรวรรณ  สงเชื้อ

เด็กหญิงรพีพร  อ่อนงามเอก

เด็กหญิงรพีพรรณ อ่อนงามเอก

เด็กหญิงวิไลพร  ต้นกันยา

เด็กหญิงศศิพิมพ์  ราชิวงศ์

เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชรไพบูลย์

เด็กหญิงแพรวพิลาศ  คงสง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔  ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดสวดมนต์แปล

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปิ่นเพชร  ผ่อนผัน

เด็กหญิงศศิธร  ชัยเม็ง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

ด.ญ.วิภาวรรณ  สายสอาด

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”

ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงสายธาร  สีหาวัตร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปราลิดา  สวรรณล้ำ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปิ่นเพชร  ผ่อนผัน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ป.๔– ป. ๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงสุนิสา  เข็มแก้ว

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงวิภาวดี  ชีพรหม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนภาพประเพณี

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายภัคพงษ์  คล้ายพงษ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงสุทธิดา  ดอกคำ

เด็กหญิงโยสิตา  จิตต์งามขำ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีวิชัย

เด็กหญิงอัยรา  ดาทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วย

การปะติด ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงชนิตตา  พุขุนทด

เด็กหญิงไพลิน  จำนงศาสตร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างภาพด้วย

การปะติด ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปวีณา  ภูทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพลายเส้น

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงขวัญตา  แจ้งดี

เด็กหญิงณัฐฐา  คงวัฒนะ

เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมลา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันประติมากรรม ป.๑– ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงฉัตรทริกา แย้มเหมือน

เด็กหญิงวราพร  นาคอ่อน

เด็กหญิงศศิธร  สีโสภา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันประติมากรรม ป.๔– ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายจักราวุธ  แพงวงษ์

เด็กชายพงศภัค  มีบัวเฮง

เด็กชายภัครินทร์  เครือเนียม

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปภานัน  คล้ายมงคล

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.๑ – ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย

ป.๑ – ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงศศิธร  ชัยเม็ง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงอัยรา  ดาทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้เข้าร่วม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายชัชพงษ์เกษรมาลา

เด็กชายทินกร  ฆ้องสำโรง

เด็กชายนิติภูมิ  สีหะวงษ์

เด็กชายปภินวิทย์  บุญสาย

เด็กชายวายุ  แสงเงิน

เด็กชายอัมรินทร์  สีสืบ

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑ – ป.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปวีณา  ภูทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันวาดภาพลายเส้น

ม.๑– ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงปิ่นเพชร  ผ่อนผัน

เด็กหญิงพัชรี  อ่อนสุระทม

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปะวะโก

เด็กหญิงสุชาดา  เขียวขจี

เด็กหญิงอัยรา  ดาทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายณัฐนนท์  วิไล

เด็กชายธนายุทธ  จันพุฒ

เด็กชายรัชด์พงษ์  ดอกคำ

เด็กชายลัทธพล  โตกราน

เด็กชายวัฒนชัย  โพธิ์ทอง

เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยเม็ง

เด็กชายอธิพัชร์  จิตธรรมาพงษ์

เด็กชายเจษฎา  รักษาเพชร

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม

ม.๑ – ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายรอมาดอน  สาแม

เด็กชายวัจนกรณ์  บุญลิขิต

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายลักทธพล  โตกราน

เด็กชายวัฒนชัย  โพธิ์ทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ม.๑ – ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายพิพัฒน์  ศรีบุตร

เด็กชายเจษฎา  สมสนุก

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงฐิติมา  พูเจริญ

เด็กหญิงดาราวรรณ แป้นเจริญ

เด็กหญิงอัยรินทร์  ดาทอง

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔ – ป.๖

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายชนะชัย  กรุณากร

เด็กหญิงดาราวีร์ถิระโคตร

เด็กหญิงสิรินดา  มะมา

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.๑ – ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โยธาจันทร์

เด็กชายน่าน  อุบล

เด็กหญิงสิรินยา  เหนือพวน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑ – ม.๓

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงหฤทัย  นุชบางเคียน

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการเล่านิทานประกอบท่าทางปฐมวัย

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กหญิงวนิสา  ถิ่นวงค์แย

เด็กหญิงอรุชา  วันประเภา

เด็กหญิงใบบุญ  ทรวงโพธิ์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เด็กชายธนกฤษ  ยอดจันทร์

- เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่ฯ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันการวาดภาพระบายสีด้วย

สีเทียน ปฐมวัย

 

๒๕๕๗

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

 
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User
  Pass
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน