fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

    หน้าหลัก >> ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๓. ครู

นายสุภาค  มงคลชัย

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

(ระดับภาคฯ)  การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางวรรณี  ลิ้มฉุ้น

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

๒๕๕๖

คุรุสภา

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันอ่านออกเสียงและสรุปใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.๔-๖

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันอ่านออกเสียงและสรุปใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.๑-๓ 

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะป.๑-๓

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ

ระดับชั้น ป.๑-๓

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางวงเดือน  สร้อยมณี

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

๒๕๕๖

คุรุสภา

น.ส.พูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

๒๕๕๖

คุรุสภา

นายอนุกร  ศาตากร

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง

๒๕๕๖

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.๑-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายอนุกร  ศาตากร

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางธิดา  พรมาลัยรุ่งเรือง

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การกล่าวสุนทรพจน์ ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายชัยยุทธ   ฟักมงคล

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

รายการแข่งขันการทำขนมช่อม่วง

ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายชัยยุทธ  ฟักมงคล

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวอราคิน  สงเมือง

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

๒๕๕๖

คุรุสภา

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับภาคฯ  โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

น.ส.ฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล

รางวัล “หนึ่งแสนครูดี”

๒๕๕๖

คุรุสภา

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

 

๒๕๕๖

สพฐ.

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation)ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

รายการแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ระดับชั้น

ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

รายการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ระดับชั้น

ม.๑-ม.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

น.ส.นฤมล  บุญเจริญ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.๑-๓(ระดับภาค ฯ)

๒๕๕๖

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้น

ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายกฤษฎา  สุขจันทร์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น

ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางจันทกร  แก้วเทพ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ป.๔-๖

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เครื่องร่อนกระดาษพับ  ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวมะลิวัลย์  เวชสุคำ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายปัญญา  จันทร์ย้อย

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.๑-๓(ระดับภาค ฯ)

๒๕๕๖

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ว่าที่ร้อยเอกเอนก  แก้วเทพ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

น.ส.นันทวรรณ  เหล่าวานิช

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

น.ส.พูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

น.ส.พูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาววิภาวี  บุญเรืองขาว

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การประกวดสวดมนต์แปล ม.๑-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาววงเดือน  พรมมาโอน

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับระดับชั้นป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวธิดาวรรณ  ถุงจันทร์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์

ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางศิรินภา  อีสา

หนึ่งแสนครูดี

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการท่องอาขยาน

ระดับชั้นป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญระดับชั้นป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวลักขณาวดี  พลเยี่ยม

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวอาทิตยา  ช่วยความดี

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ

กระดาษ ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวชญาดา  ดิษฐกระจัน

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ

และคัดลายมือระดับชั้น ป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายทศพร  พะวงษ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล

ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายณัฐกร  วรรณ์ประเสริฐ

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นายอรรถพล  ธรรมวงศา

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์”

ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง

ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การสร้างภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวญาดา  เยือกเย็น

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง

ระดับชั้น ป.๔-๖

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวญาดา  เยือกเย็น

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ

กระดาษ ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางณัฐวัญญ์  เวทย์ตลับเงิน

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางณิชชา  สุขโข

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN)

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

นางสาวจริยา  แสนโคตร

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN)

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

๔. นักเรียน

นางสาวนันทวรรณ  กิติปัญญา

เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงสากลหญิง ระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้ง ๖๓

๒๕๕๖

สพฐ.

นางสาวรัศมี  สานนท์

นางสาวสุภารัตน์  กาสอน

นางสาวศิริพร  จิรพุทธิ

เหรียญทอง(ระดับภาคฯ) 

การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

 

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงดาราวีร์ถิระโคตร

เด็กหญิงธนภัทร  อินเสก

เด็กหญิงสิรินดา  มะมา

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานอาชีพ

ระดับชั้น ป.๔-ป.๖งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์เจริญ

เด็กชายวิชานนท์  ด้วงเมฆ

เหรียญเงินการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงนันธิชา  พึ่งประสบ

เด็กหญิงพัชรี  อ่อนสุระทุม

เด็กหญิงวรินีย์  หาเคน

เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงฉัตรธิดา  ทองคำ

เด็กหญิงทัศนีย์  วิมุกตานนท์

เด็กหญิงภักดีกร  ภาคี

เหรียญทองการแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงนพวรรณ  ด่านหลวง

เด็กหญิงเจษฎา  สมสนุก

เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายสิทธิพงษ์  ชวนขุนทด

เด็กชายสุริยัน  อรงค์เดช

เหรียญเงินรายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงทิวาวรรณ  กองทอง

เด็กหญิงมาริสา  วันหวัง

เหรียญทอง (ระดับภาค ฯ) การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพฐ.

เด็กชายภัคพงษ์คล้ายพงษ์

เด็กหญิงจิราพัชร  เอมวัฒน์

เด็กหญิงทัศนีย์  วิมุกตานนท์

เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและ

พลศึกษาระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาเลิศ

เด็กหญิงพิจิตรา  ชาภักดี

เด็กหญิงมาริสา  วันหวัง

เหรียญเงินการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงศิริพร  จิรพุทธิ

เด็กหญิงศุภรัตน์  เกตุเหล็ก

เด็กชายกรวิชญ์เอมวัฒน์

เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายวิรัตน์  แอมรัมย์

เด็กชายรุ่งทวี  กุลบุตร

เหรียญเงินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับระดับป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา

เหรียญทองการแข่งขันการท่องอาขยาน

ระดับป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงอัยรินทร์  ดาทอง

เหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญระดับป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงวรัญญา  บทสะอาด

เด็กหญิงมัลลิกา  หมอกเจริญ

เด็กชายสมปัญญา  สุดเพียร

เหรียญทองแดง โครงงานคณิตศาสตร์

ระดับ ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา

รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงเนตรนภา  แสงดาว

เหรียญเงิน การท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงณัฐนิชา  คำโทน

เหรียญเงิน การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ด.ญ.ผาณิตา  พงษ์แก้วมณี

เหรียญเงิน การกล่าวสุนทรพจน์

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงศิริรัตน์  ลีวรรณ์

เด็กชายกรวิชญ์เอมวัฒน์

เหรียญเงิน การแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา

 

เหรียญเงิน การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงศุภมาส  เสียงเย็น

 

เหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงธนัชพร  เกษรมาลา

 

เหรียญเงินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงวารุณี  วาทิน

เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงวิไลพร  ต้นกันยา

ด.ญ.รพีพรรณ  อ่อนงามเอก

เด็กหญิงรพีพร  อ่อนงามเอก

เด็กหญิงชุติมา  โสภาวงศ์

เด็กหญิงจิราพร  มณีวรรณ

เด็กหญิงศศิพิมพ์  ราชิวงศ์

เด็กหญิงชุลีพร  อินทร์ภิรมย์

เด็กหญิงสัจจพร  อาดสม

เด็กหญิงบรรจงวรรณ  วิสาสะ                

เด็กหญิงภัทรวรรณ  ส่งเชื้อ

เหรียญเงินการแข่งขันสวดมนต์แปล

ระดับชั้น ม.๑-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายชนะชัย  กรุณากร

เหรียญเงินการแข่งขันอ่านออกเสียงและสรุปใจความสำคัญ   ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์  เข็มแก้ว

เหรียญทองแดงการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ   ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงอัยรินทร์  ดาทอง

เหรียญทองแดงการแข่งขันอ่านออกเสียงและสรุปใจความสำคัญ   ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา

เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยาน

ทำนองเสนาะ   ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงนภาภรณ์  ชอบศิลป์

เหรียญเงินการแข่งขันเขียนเรียงความ

และคัดลายมือ  ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ด.ญ.ฐิปิวรดา  เพศพรามณ์

เหรียญเงิน การแข่งขันการเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงจิรนันท์  หาทอง

เด็กหญิงพีชญา  ท้าวกบินทร์

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชนนาถา

เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ

ฉีก ตัด ปะ  กระดาษ ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายณัฐพงษ์  กุลวงศ์

เด็กชายจักรกฤษ  อ่อนสุระทุม

เด็กชายบัณฑิต  เขียวอินทร์

เหรียญเงิน การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงอนงค์นาจ  เทียนสุนา

 

วาดภาพ  (ระดับดีเยี่ยม)

๒๕๕๖

สมาคมอนุบาล

เด็กหญิงจิรนันท์  หาทอง

เด็กหญิงพีชญา ท้าวกบินทร์

เด็กหญิงจิรภิญญา  จุ้ยแตง

เด็กหญิงฐิปิวรา  เพศพรามณ์

เด็กชายณรงฤทธิ์  นิ่มทองคำ

ร้องเพลงประสานเสียง

เพลงสรรเสริญพระบารมี

(ระดับดีเยี่ยม  เหรียญทอง)

๒๕๕๖

สมาคมอนุบาล

เด็กหญิงชลลดา  ชักชวนวงค์

เด็กหญิงพีชญา  ท้าวกบินทร์

เด็กหญิงฐิปิวรา  เพศพรามณ์

เด็กหญิงสุพัตรา  พรพา

เด็กหญิงพรธิวา  บุญเนตร

เด็กหญิงศรัญญา  กองชา

เชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์

รองชนะเลิศอันดับ ๒

๒๕๕๖

เทศบาลตำบลด่านสำโรง

นักเรียนชายระดับชั้น อ.๑-อ.๒

คะแนนรวมนักกีฬาชาย รองชนะเลิศอันดับ ๒

๒๕๕๖

เทศบาลตำบลด่านสำโรง

เด็กหญิงนภาภรณ์  ชอบศิลป์

เหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือระดับชั้นป.๑-ป.๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงชลดาณี  ชมบุญ

เด็กหญิงนัฐริกา  เจ็นประโคน

เด็กชายวิศรุต  คำถนอม

เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงศุภมาส  เสียงเย็น

เหรียญเงิน การแข่งขันการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงชุติมา  โสภาวงศ์

เด็กหญิงลลิตา  ทองสพรั่ง

เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงดาราวรรณ  แป้นเจริญ

เหรียญทองแดง การแข่งขันรวม

“ศิลป์สร้างสรรค์” ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงสุนิตรา  อยู่สิน

เหรียญเงิน การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายภัคพงษ์  คล้ายพงษ์

เหรียญทองแดง การแข่งขันการเขียนภาพ

จิตกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น  ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงณิชกมล  เนื้อนิ่ม

เด็กหญิงรมณแจ่มแจ้ง

เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงมัณฑนากร  ศรีมาตร

เด็กหญิงวนิดา  คชเผือก

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ

ปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงชนิตตา  พุขุนทด

เด็กหญิงไพลิน  จำนงค์ศาสตร์

เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ

ปะติด ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงปวีณา  ภูทอง

เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงศิริญญา  คำปลิว

เด็กหญิงสุปริญญา  พินใหม่

เด็กหญิงอมรรัตน์  เขียวอินทร์

เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายธีโชติ  คล้ายมงคล

เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.๑-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงฐิติพร  จุลวานิช

เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาเลิศ

เด็กหญิงนฤมล  ธรรมกิจ

เด็กหญิงปภานัน  คล้ายมงคล

เด็กหญิงผาณิตา พงษ์แก้วมณี

เด็กหญิงรุจิรัตน์  ส่านสม

เด็กหญิงศุภรัตน์  ศุขเขษม

เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงปภานัน  คล้ายมงคล

เด็กหญิงภักดีกร  ภาคี

เด็กหญิงไพลิน  ศรีขาวผ่อง

เหรียญทอง การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น

ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงอัยรา  ดาทอง

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ด.ญ.สุวรรณญา ประกอบกิจ

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงปิยธิดา  สินลอย

เหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กหญิงชรินกรณ์  ชอบฉลาด

นางสาวศุภรัตน์  เกตุเหล็ก

เหรียญทองแดง การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz ๒๐๑๒) ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

ด.ญ.ดาราวรรณ  แป้นเจริญ

เด็กหญิงพรทิพย์  สีหา

ด.ญ.มัลลิดา  เจนดำรงศิลป์

เด็กหญิงศิริญาดา  ภาษี

เด็กหญิงสิรดา  วิไล

เด็กหญิงอัยรินทร์  ดาทอง

เหรียญทองแดง การแข่งขันการผูกเงื่อน

เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑-๓

๒๕๕๖

สพป.สป.๑

เด็กชายจิรวัฒน์  สายสุด

เด็กชายจีระศักดิ์  ศรียาภัย

เด็กชายธาดาพงศ์  โพธิ์ไพจิตร

เด็กชายปราการ  สุขเกษม

เด็กชายภัคพงษ์   คล้ายพงษ์

เด็กชายวรพงษ์  วาทิน

เด็กชายสนธยา  กองชา

เด็กชายอธิพงษ์  วงศ์สาย

เหรียญเงิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม

(ระดับภาคฯ)  ระดับชั้น ม.๑-๓

๒๕๕๖

สพฐ.

 
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User
  Pass
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน