fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

    หน้าหลัก >> ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 

 

ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๕


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑.  สถานศึกษา

 

โล่เกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

No Place ForDrug

๒๕๕๕

สภ.สำโรงเหนือ

 

โล่เกียรติคุณ เข้าร่วมโครงการ Milky Way School Visit รณรงค์ในการสร้างวินัยจราจรใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจบนท้องถนน ถนนสีขาว

๒๕๕๕

กองบังคับการตำรวจจราจร

๒.  ผู้บริหาร 

นายผดุง  เหลืองทอง

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

(สายผู้บริหาร)

๒๕๕๕

คุรุสภา

 

รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๒๕๕๕

สโมสรโรตารีสากล

 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

นางสาวนวลอนงค์  วงษ์เพ็ชร์

 

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

(สายผู้บริหาร)

๒๕๕๕

คุรุสภา

๓.  ครู

นางน้อมจิต  มหาสุคนธ์

รางวัลครูสอนดี

๒๕๕๕

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน(สสศ.)

 

รางวัลหนี่งแสนครูดี

๒๕๕๕

คุรุสภา

นายสุภาค  มงคลชัย

รางวัลหนี่งแสนครูดี

๒๕๕๕

คุรุสภา

นางจิราภรณ์ธวมงคล

รางวัลหนี่งแสนครูดี

๒๕๕๕

คุรุสภา

นางสาวนฤมล  เนื้อนิ่ม

ครูผู้สอนดีเด่นระดับปฐมวัย

๒๕๕๕

คุรุสภา

 

บุคลากรต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

๒๕๕๕

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

นางสุรีย์  คงเวียง

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

๒๕๕๕

คุรุสภา

นางสุรีย์  คงเวียง

น.ส.มะลิวัลย์  เวชสุคำ

ครูผู้ฝึกสอนนิทานคุณธรรมระดับประถมศึกษา ป.๑ – ป.๓

ด.ญ.ศุภมาศ  เสียงเย็น

๒๕๕๕

สพป.สป. เขต ๑

 

หนึ่งแสนครูดี

๒๕๕๕

คุรุสภา

นางธิดา  พรมาลัยรุ่งเรือง

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล

เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับเขตพื้นที่

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลตอบคำถามสารานุกรมไทย ตัวแทนระดับจังหวัด

๒๕๕๕

สโมสรไลออนส์จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยยุทธ  ฟักมงคล

รางวัลหนึ่งแสนครูดี

๒๕๕๕

คุรุสภา

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้

โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

น.ส.ฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล

รางวัล ๑ ครู ๑ นวัตกรรม ๑ ภูมิปัญญา

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

น.ส.ฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

น.ส.ฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

น.ส.ฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร กิจกรรมโปรแกรมนำเสนอข้อมูล

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๒๕๕๕

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

น.ส.ญาดา  เยือกเย็น

นางณัฐวัญญ์  เวทย์ตลับเงิน

นางณิชชา  สุขโข

ครูฝึกซ้อมการแข่งขัน  Story  Telling ระดับชั้น ป.๔-๖

๒๕๕๕

 

สพป.สป๑

 

 

ครูฝึกซ้อมการแข่งขัน  Impromptu  Speech ระดับชั้น ป. ๔ - ๖

๒๕๕๕

 

สพป.สป๑

 

นางศิรินภา  อีสา

ครูผู้ฝึกสอนการอ่าน

บทอาขยานของระดับประถมศึกษา

ปีที่ ๑ –๓ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

๒๕๕๕

สพป.สป. เขต ๑

นางสาวธิดาวรรณ  ถุงจันทร์

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์

เรื่องเรขาคณิตศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทย

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง

 

ได้ลำดับที่ ๓ เหรียญทองแดง โปรแกรมGSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดด่านสำโรง

นางสาวอราคิน  สงเมือง

รางวัล ๑ ครู ๑ นวัตกรรม ๑ ภูมิปัญญา

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

นางสาวอราคิน  สงเมือง

เหรียญทอง ลำดับที่ ๒ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นางสาวอราคิน  สงเมือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคฯ  การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ป.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพป.สป๑ 

นางสาวอราคิน  สงเมือง

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ระดับภาคฯ การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพป.สป๑

นางปัฐยารัตน์  สิริโภคากร

เหรียญเงินโครงงานคณิตศาสตร์

เรื่องเรขาคณิตศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทย

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดด่านสำโรง

นางสาวสายฝน  ปะติเก

เหรียญเงิน คิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ตัวแทนเขตฯ แข่งระดับภาคฯ)

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

เหรียญทองแดง อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น

(ตัวแทนเขตฯ แข่งระดับภาคฯ)

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

เหรียญทองแดง โปรแกรมGSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

ได้ลำดับที่ ๒ เหรียญเงิน คิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ได้ลำดับที่ ๓ เหรียญทองแดง อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ได้ลำดับที่ ๔ เหรียญทองแดง อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

 

นายสายชล  อยู่นุช

เหรียญทองระดับเขตฯ ท่องอาขยาน

ทำนองเสนาะ

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

เหรียญเงินระดับเขตฯ  พูดสุนทรพจน์

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

เหรียญเงินการพูดสุนทรพจน์

๒๕๕๕

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

 

เหรียญทองแดง การอ่านทำนองเสนาะ

๒๕๕๕

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นายไพรัตน์  คล่องธัญญกรณ์

นายปัญญา  จันทร์ย้อย

ครูฝึกซ้อม  กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงาน  ระดับมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)

๒๕๕๕

สพป.สป๑

น.ส.พูลสุข  แสงบรรลือฤทธิ์

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม โครงงานคุณธรรม  

ระดับชั้น  ม.๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป๑

นางสาวลักขณาวดี  พลเยี่ยม

บุคลากรต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

๒๕๕๔

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

นางสาวสิริลักษณ์  แลพิทักษ์

ครูดีมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒๕๕๓

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

 

บุคลากรต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

๒๕๕๔

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

นางสาวอาทิตยา ช่วยความดี

บุคลากรต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

๒๕๕๕

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

นางสาวญาดา   เยือกเย็น

บุคลากรต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยดีเด่น

๒๕๕๕

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

 

 

 

 

นายอรรถพล  ธรรมวงศา

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคฯ กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคฯประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

นายกฤษฎา  สุขจันทร์

น.ส.นฤมล  บุญเจริญ

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน จรวดน้ำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน จรวดน้ำ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค)

๒๕๕๕

อบจ.สมุทรปราการ

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

นายกฤษฎา  สุขจันทร์

น.ส.นฤมล  บุญเจริญ

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค)

๒๕๕๕

อบจ.สมุทรปราการ

 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย (ระดับภาคฯ) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จ.นนทบุรี

๒๕๕๕

อบจ.นนทบุรี

๔.  นักเรียน

ด.ช.ธีระโชติ  คล้ายมงคล

เหรียญทองแดง  การอ่านบทอาขยาน

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ –๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.นภาภรณ์ชอบศิลป์

เหรียญทองแดง

-กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.ปภานันท์คล้ายมงคล

 

เหรียญทอง

-กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.วารุณี  วาทิน

 

เหรียญทองแดง

-กิจกรรมอ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.ทัศนีย์วิมุกตานนท์

เหรียญทองแดง

-กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.วัชรี   เชื้ออุทัย

เหรียญทอง

-กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.เนตรนภาแสงดาว

 

เหรียญทอง

-กิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.น้ำฝน   วิไลกุล

เหรียญเงิน

-กิจกรรมสุนทรพจน์

๒๕๕๕

สพป.สป.เขต ๑

ด.ญ.ชฎาพร  ไวยบุตร

เหรียญเงิน ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สป.๑

คิดเลขเร็วระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

ด.ช.ธวัชชัย  ใสสด

เหรียญทองแดง ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สป.๑

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

ด.ช.สรานนท์โสโท

ด.ญ.มาลี   บุญเซ็ง

ได้ลำดับที่ ๓ เหรียญทองแดง โปรแกรมGSPระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

 

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

ด.ญ.ชฎาพร  ไวยบุตร

ได้ลำดับที่ ๒ เหรียญเงิน คิดเลขเร็ว

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

 

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ญ.มาลี   บุญเซ็ง

ได้ลำดับที่ ๓ เหรียญทองแดง อัจฉริยะภาพ

ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ญ.วัชรี  เชื้ออุทัย

ได้ลำดับที่ ๔ เหรียญทองแดง อัจฉริยะภาพ

ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ช. หัตพร  พุทยา

ด.ช. วรากร  พรมลี

ด.ช. วุฒิเดช  นาโม

ด.ช. อนัญพร  ผลจันทร์

ด.ญ. ธนพร  วงศ์วิรัติ

ด.ญ. อภิญญา  กำลังดี

ด.ญ. จิราพร  ดอกคำ

ด.ญ. มาริสา  สังเผือก

เหรียญเงิน

ประกวดร้องเพลงประสานเสียง

๒๕๕๕

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

ด.ญ. สุพัตรา  พรพา

ด.ญ. ศรัญญา  กองชา

ด.ญ. ธนพร  วงศ์วิรัติ

ด.ญ. อภิญญา  กำลังดี

ด.ญ. จิราพร  ดอกคำ

ด.ญ. มาริสา  สังเผือก

ด.ญ. ณัฐฐกา  จิตต์อำไพ

ด.ญ. จิรนันท์  หาทอง

 

ประกวดเต้นเพลงลูกทุ่ง

 

๒๕๕๕

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

ด.ช.หัตพร   พุธยา

ด.ช.อนัญพร  ผลจันทร์

ด.ช.วุฒิเดช  นาโม

เหรียญเงิน

ประกวดการปั้นดินน้ำมัน

๒๕๕๕

สฟป.สป.เขต ๑

ด.ช.ปีย์แจ่มแจ้ง

ด.ญ.ณีน่า  แฮะประโคน

ด.ช.สมยศ   จันทชารี

ประกวดการฉีกปะ

ด.ญเบญจพร  คำพุก

เหรียญเงิน

ประกวดการฉีกปะ

๒๕๕๕

สฟป.สป.เขต ๑

ด.ญ.พิมพ์ชนก  วิมูลชาติ

ด.ญ.ปภาวี   ทรงรูป

ด.ญ.ทิวาวรรณ  คงทอง

เหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์

เรื่อง เรขาคณิตศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทย

๒๕๕๕

ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดด่านสำโรง

 

ด.ญ.เนตรนภา  แสงดาว

 

เหรียญทองระดับเขต ท่องอาขยาน

ทำนองเสนาะ

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.น้ำฝน  วิไลกุล

เหรียญเงินระดับเขต พูดสุนทรพจน์

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.น้ำฝน  วิไลกุล

เหรียญเงินระดับโรงเรียน พูดสุนทรพจน์

๒๕๕๕

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ญ.เนตรนภา  แสงดาว

เหรียญทองแดงระดับโรงเรียน

อ่านทำนองเสนาะ

๒๕๕๕

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ญ.สิรินดา  มะมา

ด.ญ.สมัชญา  หมายชื่น

ด.ญ.ดาราวีร์ถิระโคตร

เหรียญทอง ระดับภาคฯ การแข่งขัน

โครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ญ.อรทัย  หมีเพชร

ด.ญ.ภัทราภา  กันหาป้อง

ด.ญ.ญาณธิชา  ศรีเมือง

เหรียญทอง ระดับภาคฯ การแข่งขัน

โครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ญ.สิรินดา  มะมา

ด.ช.เอกรัตน์  จันพุฒิ

ด.ช.ณัฐกานต์  ฉลาดแพทย์

เหรียญทอง การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น งานแข่งขันทางวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.วรัญญา  แซ่เล้า

ด.ญ.วนิดา  ขุขันชิน

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ช.ธานินทร์  อินทร์วิเชียร

ด.ช.ปิยะพงษ์  ปานอินทร์

เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

นายคุนากร  ตุลาพัฒน์

เหรียญทอง การแข่งขัน จรวดน้ำ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ญ.เนตรนภา  แสงดาว

ด.ช.ยอดยิ่ง  บุดดี

เหรียญทองแดง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
ระดับชั้น ป. ๔-๖

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ญ.ชัญรัตน์  ชูอาษา

เหรียญทอง การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

งานวิชาการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ญ.ชัญรัตน์  ชูอาษา

เหรียญทอง การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ช.ณัฐพงษ์  ทองคำ

ด.ญ.รุจิรัตน์  ส่วนสม

เหรียญเงิน การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.เชนชานิต  ไชยดา

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

เหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.เชนชานิต  ไชยดา

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค)

๒๕๕๕

อบจ.สมุทรปราการ

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.เชนชานิต  ไชยดา

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

รางวัลชมเชย (ระดับภาคฯ) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ จ.นนทบุรี

๒๕๕๕

อบจ.นนทบุรี

ด.ช.ชาตรี  บัวงาม

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.ปฐมพร  แสงหิรัญ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ญ.ชนิตตา  พุขุนทด

ด.ญ.ไพลิน จำนงค์ศาสตร์

รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคฯ

กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ ๖๑ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ช.ปรินทร  มากระจันทร์

ด.ญ.สุพัฒตรา  ตู้ที

ด.ช.อรรถวิทย์  สิทธิเวช

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคฯ

กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น

ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ ๖๑ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ช.ณัฐพงษ์  ทองคำ

ด.ญ.รุจิรัตน์  ส่วนสม

เหรียญเงิน การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ญ.ชัญรัตน์  ชูอาษา

เหรียญทอง การแข่งขัน Science Show

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.เชนชานิต  ไชยดา

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

เหรียญทอง การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

๒๕๕๕

สพป.สป.๑

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.เชนชานิต  ไชยดา

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ (เป็นตัวแทนแข่งระดับภาค)

๒๕๕๕

อบจ.สมุทรปราการ

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.เชนชานิต  ไชยดา

ด.ญ.พิจิตรา  ชาภักดี

รางวัลชมเชย (ระดับภาคฯ) การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ จ.นนทบุรี

๒๕๕๕

อบจ.นนทบุรี

ด.ช.ชาตรี  บัวงาม

ด.ญ.นภัสวรรณ  สาเลิศ

ด.ช.ปฐมพร  แสงหิรัญ

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ญ.ชนิตตา พุขุนทด
ด.ญ.ไพลิน จำนงค์ศาสตร์

รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับภาคฯ
กิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๑ จ.ระยอง

๒๕๕๕

สพฐ.

ด.ช.ปรินทร มากระจันทร์
ด.ญ.สุพัฒตรา ตู้ที
ด.ช.อรรถวิทย์ สิทธิเวช
รางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับภาคฯ
กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น
ม.๑-ม.๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖๑ จ.ระยอง
๒๕๕๕ สพฐ.
 
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User
  Pass
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน