fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu106:DataDetail1

 

    หน้าหลัก >> ผลงานดีเด่น
 

 

ผลงานดีเด่น


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ.

ที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

 

ร.ร.คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ

 

-

๒๕๕๘

 

 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย ด้านประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

๒๕๕๗

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

 

- เกียรติบัตรผ่านการประเมินสถานศึกษาที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้รางวัลระดับยอดเยี่ยม

๒๕๕๗

สมาคมครูอนุบาลสมุทรปราการ

 

- ประกาศเกียรติคุณโครงการนำร่อง “ห้องอุ่นใจในสถานศึกษา” ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ๕๐ หมู่บ้าน / ชุมชน

๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

 

- เกียรติบัตรได้รับรางวัลระดับดี นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เน้นทักษะการคิด

๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
 

ใบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาแบบอย่างด้านป้องกันรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด

๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
 

ผ่านการประเมินรอบที่สอง 

“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ สพฐ.
 
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User
  Pass
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน