fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu106:DataDetail1

 

    หน้าหลัก >> บุคลากร
 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

  ชื่อ – สกุล : นางสาววรรณชนก  รอดหยู่
  วุฒิ : กศ.ม.
  วิชาเอก : จิตวิทยาการศึกษา
 

 

 

ครูประจำการ


  ชื่อ – สกุล : นางวรรณี  ลิ้มฉุน
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : เกษตรศาสตร์


  ชื่อ – สกุล : นางศิรินภา  อีสา
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ภาษาไทย

  ชื่อ – สกุล : น.ส.นฤมล  บุญเจริญ
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ชีววิทยา

  ชื่อ – สกุล : น.ส.จันทร์เพ็ญ  สองศรี
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : สุขศึกษา


  ชื่อ – สกุล : น.ส.วิภาวี  บุญเรืองขาว
  วุฒิ : ศศ.บ.
  วิชาเอก : ประวัติศาสตร์


    ชื่อ – สกุล :  ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์  ชีวันโชติบัณฑิต
  วุฒิ :  คบ.
  วิชาเอก :  


    ชื่อ – สกุล : นางราตรี คำกิติ
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์

  ชื่อ – สกุล : นางสาวนันทพร  แก้วหาญ
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

  ชื่อ – สกุล : นางสาวอริศษา  มารดารัตน์
  วุฒิ : ศษ.บ.
  วิชาเอก : การปฐมวัยศึกษา

  ชื่อ – สกุล : นางสาวจันจิรา  โชติเอี่ยม
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ชีววิทยา

  ชื่อ – สกุล : นางสาวจารุวรรณ  มาลัยทอง
  วุฒิ : ศษ.บ
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

  ชื่อ – สกุล : นางสาวกัญญารัตน์  ด้านวังขวา
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ภาษาไทย

    ชื่อ – สกุล :  นางสาวอัจฉรา  สีชมพู
  วุฒิ : ศษ.บ.
  วิชาเอก : ภาษาไทย

  ชื่อ – สกุล : นางสาวประภัสสร  นาดช้างแดง
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

  ชื่อ – สกุล : นางสาวพิไลลักษณ์  บุญสูง
  วุฒิ : ศษ.บ
  วิชาเอก : สังคมศึกษา

    ชื่อ – สกุล :  นายก้องเกียรติ  ทวีสวัสดิ์
  วุฒิ :  บธ.บ.
  วิชาเอก :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อ – สกุล : นางสาวธิดาวรรณ  ถุงจันทร์
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์

  ชื่อ – สกุล : นางสาววาสนา  ช่วยบ้าน
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ


  ชื่อ – สกุล : นายศราวุฒิ  ไชยอุย
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์

    ชื่อ – สกุล :  นางสาวมลนิทรา  น้อยเวก
  วุฒิ :  คบ.
  วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

    ชื่อ – สกุล : นายบุญญบุตร  สมบูรณ์พันธ์
  วุฒิ : กศ.บ.
  วิชาเอก : การสอนสังคมศึกษา

    ชื่อ – สกุล :

 

นางสาวจันทร์ธิมา สุตะคาน

  วุฒิ :

 คบ.

  วิชาเอก :

 ชีววิทยา


    ชื่อ – สกุล :  นางสาวสอลีห๊ะ หลีแจ้
  วุฒิ : ศศ.บ.
  วิชาเอก : ภาษาไทย

    ชื่อ – สกุล : นายทวี  หนูพันธ์
  วุฒิ : พธ.บ
  วิชาเอก : พุทธศาสตร์บัณฑิต


    ชื่อ – สกุล   นางสาวเพราพิลาส พัฒยา
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : คณิตศาสตร์

    ชื่อ – สกุล : นางสาวนฤมล อ่อนวงศ์
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ภาษาไทย

    ชื่อ – สกุล : นางสาวศิริวรรณ สุตตาเส็ง
  วุฒิ : ศษ.บ.
  วิชาเอก : นาฎศิลป์ไทยศึกษา

 

 

ครูอัตราจ้าง


  ชื่อ – สกุล : นางนิศาชล  บุญประกอบ
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

  ชื่อ – สกุล : น.ส.อาทิตยา   ช่วยความดี
  วุฒิ : ศศ.บ.
  วิชาเอก : ภาษาไทย

    ชื่อ – สกุล : น.ส.ลักขณาวดี  พลเยี่ยม
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ศึกษา


  ชื่อ – สกุล : นางอรวรรณ  ธรรมสาร
  วุฒิ : คบ.
  วิชาเอก : การการศึกษาปฐมวัย

    ชื่อ – สกุล :  นางสาวพัชรี 
  วุฒิ :  
  วิชาเอก : สารสนเทศและเทคโนโลยี

 
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User
  Pass
    สมัครสมาชิก
    ลืมรหัสผ่าน